Hovedside | Rapporter | Om NØI | Linker | Kontakt

N
Click here for English version

Språk/Language


NØI - Næringsøkonomisk Institutt (The Institute of Industrial Economics - INDECO) ble etablert i 1986.

NØI-INDECO er et senter og nettverk for forskning og utvikling (FoU) innenfor næringsøkonomi, "industrial organization" og miljø i vid forstand, i offentlig og privat sektor, herunder også bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

Kontaktperson for NØI-INDECO er forskningssjef Jens Hermundstad Østmoe. Nettverket består av selvstendige forskere/konsulenter med høy akademisk kompetanse. NØI har et stort nettverk hvorav flere har publisert i NØIs forskningsrapportserie.

NØI har skriftserie nr ISSN 0802-2364, forlags/bok nr ISBN 978-82-90748, organisasjonsnr 992945818 og har Internet-domenet indeco.no.

Det er produsert en rekke forsknings- og konsulent-rapporter, samt papers og fagartikler. NØI har også røtter tilbake til Fondet for markeds- og distribusjonforskning, og har noen av publikasjonene fra FMD på back-listen.

NØIs forskningssjef Jens Hermundstad Østmoe har spisskompetanse i samfunnsøkonomi, men har en bred samfunnsfaglig m.v. vinkling og er en kvalifisert generalist-forsker. Dette går bl.a. frem av NØIs publikasjonsliste.

Cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgrads-kompetanse i samfunnsøkonomi etter en komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982.

Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, siden HiOA og nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO siden oppstarten i 1986.

Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Det er foreløpig faglige arbeider innenfor -

1. landbruksøkonomi,

2. velferds- og miljø-økonomi, både prissetting på miljøfaktorer, multiattributtanalyse og -modeller, makro-scenarioanalyser og teorier for en velferdsoptimal kjerne,

3. industrial organization bredt definert, både

a) subsidie- og avgifts-overveltningsanalyser, markedsmakt og markeds- og distribusjons-struktur og bransjekryssløp, samt

b) organisasjonsteori og økonomisk sosiologi, herunder horisontal vs vertikal organisasjon og økonomisk og politisk/administrativt demokrati av ulike typer og grader i denne forbindelse,

4. økonometri bl.a. statistiske metoder for estimering av avgifts/subsidie-overveltningsgraden og krumningsfellen the curvature trap, samt definisjon og estimering av grader av demokrati,

5. makro- og integrert mikro-makro økonomi med vekt på planlegging og scenarioanalyse basert på økosirk m.v. - fundamentet for samgripingsmodeller etter en idé av Ragnar Frisch - på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Pluss diverse utforminger av samgripingsmodeller - eller kortere (eng. Cogrips-) samgreps-modeller, samt samgreps politisk økonomi bredt definert og samgreps-politikk, med diverse submodeller, bla.a. med et nedenfra og opp økonomisk-politisk demokrati-perspektiv ,

6. sosialøkonomididaktikk, bl.a basert på regnearks-modeller,

7. kritikk av marxistisk økonomi, bl.a med bevis for at Marx' teori om profitt-ratens tendensielle fall ikke er testbar, men selvoppfyllende innenfor marxismens begrepsverden, og derfor er uvitenskapelig, - og

8. økonomisk-politiske systemer - i kryssningspunktet mellom politologi og samfunnsøkonomi, herunder det økonomisk-politiske kartet for ulike samfunns-systemer, og grader av demokrati etc. i denne forbindelse,

- som står sentralt i Østmoes vitenskapelig produksjon.

NØI-INDECO har for tiden noe ledig kapasitet for mindre oppdrag, men er selektiv i valg av prosjekter. Pilotprosjekter med generalistisk vitenskapelig vinkling, gjerne samarbeids-prosjekter med andre, prioriteres. NØI-INDECO er spesielt interessert i prosjekter for å motvirke global menneskeskapt oppvarming for tiden, og har alt en del samarbeid på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt.

Ytterligere informasjon om NØI-INDECO er presentert på den engelsk-språklige websiden "About us", på www.indeco.no, klikk på linken til denne websiden om du er interessert. Bruk eventuelt oversettelses-verktøyet (klikk på:) Google Translate for en oversettelse til norsk eller et annet ønskelig språk.